Tavshedspligt

Jeg forholder mig til hensigterne bag Retsplejelovens § 129 hvoraf advokaters tavshedspligt fremgår, det fremgår heraf at straffelovens § 150-152 finder anvendelse. Jeg vil som følge heraf forholde mig tavshedspligt på lige vilkår med autoriserede advokater.

Fortrolighed mellem mig og mine klienter er særdeles vigtigt for at kunne skabe det mest gunstige samarbejde til klientens fordel. Fortrolighed er en betingelse for et virke indenfor dette erhverv, hvor der arbejdes med sager af en særdeles personlig karakter. Jeg ser derfor fortroligheden som en grundlæggende pligt, som er ikke kun i klientens interesse men ligeledes i retssamfundets interesse.

Det er helt afgørende, at jeg kan modtage oplysninger om forhold, som klienten ikke nødvendigvis vil betro andre – dette er ligeledes påkrævet, for at jeg på bedste vis kan handle i klientens interesse.

Jeg anser tavshedspligten for værende uden tidsbegrænsning.
Jeg arbejder jeg ligeledes ud fra de advokatetiske regler i Retsplejelovens § 126.