Ingen forældremyndighed

Som forældre kan man af den ene eller anden grund være uden del i forældremyndigheden over sit barn, dette betyder dog ikke, at man er frataget alle rettigheder i forhold til barnet. Når man ikke har del i forældremyndigheden har man ikke ret til at deltage i de overordnede beslutninger vedrørende barnet, denne beføjelse er tillagt den forældre der har forældremyndigheden.

Samvær:

Uanset om man har del i forældremyndigheden eller ej, har barnet som udgangspunkt ret til samvær med forælderen. Det har derfor ingen indflydelse på omfanget af samvær hvorvidt man har del i forældremyndigheden. Retten til samvær følger, af det forældrene har aftalt eller statsforvaltningen har fastsat. 

Orientering vedrørende barnet:

Har du ikke forældremyndighed over dit barn, har du ret til at blive orienteret om barnets forhold fra skole, børneinstitution, social- og sundhedsvæsenet, læger, tandlæger og private sygehuse. såfremt du anmoder herom, myndighederne har ikke pligt til, på eget initiativ at informere om barnets forhold. Du har også ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis skole eller børneinstitution opbevarer dem. De må dog ikke udlevere fortrolige oplysninger der vedrøre forældremyndighedsindehaveren.

Du kan blive nægtet informationer om barnet hvis det vurderes at være til skade for barnet, såfremt oplysningerne udleveres. I helt særlige tilfælde kan Statsforvaltningen fratage en forældre, der ikke har forældremyndigheden, adgang til at få orientering og få udleveret dokumenter om barnet. Det kan være efter anmodning fra den forælder, der har forældremyndigheden eller fra institutioner m.v., der har kontakt med barnet.

Bliver du nægtet informationer om barnets forhold, er det muligt at rette henvendelse til Statsforvaltningen og anmode dem om bistand til at få informationerne udleveret.

Sociale aktiviteter:

Forældre uden del i forældremyndigheden, har som udgangspunkt ikke ret til at blive orienteret om og deltage i sociale aktiviteter i barnets institution eller på barnets skole. Såfremt den forældre med forældremyndigheden informere og invitere, har man dg alligevel ret til at deltage. Det er dermed den anden forældre der skal orientere og invitere og ikke skolen/institutionen. Konflikter vedr. deltagelse i sådanne arrangementer er ikke noget Statsforvaltningen træffer afgørelse omkring. Det er noget forældrene skal opnå enighed omkring