Familieretten

Familieretten bliver nu en integreret del af skilsmissesystemet, hvor Familieretshuset og Familieretten i langt højere grad samarbejder omkring sagerne, i stedet for at arbejde mod eller sideløbende af hinanden, som tilfældet har været hidtil. Familieretten bliver tillagt en langt større rolle og i komplekse sager, kommer de på banen langt hurtigere, for at sikre en kortere sagsbehandlingstid. Ved Familieretten er det en juridisk dommer, der træffer afgørelse i sagen.

Fogedrettens rolle?

Den rolle fogedretten indtil nu har haft i tvangsfuldbyrdelsesager/samværssager bliver helt fjernet og lagt over i den nyoprettede enhed hos domstolene. Dette betyder at man nu ikke længere skal rette henvendelse til fogedretten hvis barnet ikke udleveres til samvær, men derimod Familieretten.

Familieretten bliver ligeledes tillagt nye redskaber til at løse sager omkring samvær og tvangsfuldbyrdelse heraf. Der vil i langt højere grad blive lagt vægt på barnets tarv. Den nye lovs forudsætninger for fuldbyrdelse ændres, så det er klart, at fuldbyrdelse kun kan ske af hensyn til barnet, og at den skal varetage barnets bedste. Samtidig får retten flere redskaber til at nå frem til en løsning.

Derudover får Familieretten i større grad mulighed for at udstede tvangsbøder, og disse vil nu være indkomstbestemte, så de får en større effekt. Der er ligeledes åbnet for, at den ene forælder kan kortvarigt kan frihedsberøves, således den anden forælder kan afhente barnet. Dette gøres for at sikre en mere skånsom afhentningssituation, med så lille en belastning for barnet, som det er muligt.

Røde sager:

De sager der i forbindelse med den indledende screening havner i det røde spor, vil efter at Familieretshuset har forberedt sagen sendes direkte til afgørelse ved domstolene. Dette gøres b.la. for at afkorte sagsbehandlingstiden. Dermed træffes der afgørelse i sagen, af en juridisk dommer, på baggrund af den af Familieretshuset forberedte sag, dvs. at de fortager indledende undersøgelser såsom børnesagkyndige undersøgelser, børnesamtaler, indhenter udtagelser mv.

Klageinstans:

Ønsker du at klage over en afgørelse der er truffet af Familieretshuset er Ankestyrelsen ikke længere den kompetente myndighed. Fremover vil alle klager over familieretshusets afgørelser skulle behandles af Familieretten.

Klagen skal dog ligesom nu, sendes direkte til Familieretshuset, som herefter vurdere sagen på ny. Finder Familieretshuet ikke anledning til at lave om i afgørelsen, sendes sagen til behandling i Familieretten.

Landsretten er ankemulighed:

Landsretten er ankeinstans for alle afgørelser truffet i Familieretten, på samme måde som da den almindelige byret afsagde dom i sagerne.

Sagsbehandlingen hos Familieretten grafisk:

Her under ses en grafik over sagsbehandlingen hos familieretten.