Familieretshuset

Den 1. april 2019 nedlægges det system hvor Statsforvaltningen har stået i spidsen for at varetage sager på familieretsområdet. Herefter indføres et nyt system hvor Familieretshuset vil være den myndighed der møder borgerne. Det bliver derfor nu Familieretshuset der varetager hovedparten af de opgaver Statsforvaltningen for tog sig af, i samarbejde med Familieretten, som er en del af det nuværende domstolssystem – som kun varetager familieretlige sager.

Familieretshuset foretager en Screening:

Når familieretshuset modtager en sag, fortages der en screening af sagen, hvor sagens kompleksitet forsøges udredt, herunder forældrenes konfliktniveau, om der er vold, misbrug eller lignende. Screeningen har til formål, at sikre det bedste og mest korrekt sagsbehandling i den konkrete sag. I forbindelse med screeningen deles sagerne op i tre forskellige sagsbehandlingsspor:

  • Grønt spor. De enkle sager, hvor familien har så godt som ingen eller kun begrænset behov for, at myndighederne involveres.
  • Gult spor. De mindre enkle sager med familier, som har behov for hjælp ved rådgivning til at dæmpe en konflikt, som endnu ikke er fastlåst, og først, hvis det ikke lykkes en afgørelse.
  • Rødt spor. De røde sager, som afgøres i Familieretten, er familier med behov for omfattende involvering af myndigheder for at sikre barnets trivsel.

Sagsbehandlingen tilpasses herefter den konkrete sag, efter sagsbehandlingssporet, sager i rødt spor vil automatisk blive sendt direkte til Familieretten til afgørelse. Hvorimod familieretshuset vil tage sig af sagsbehandling i gult og grønt sagsbehandlingsspor. Vurderes det efterfølgende at en sag er mere kompleks end først antages oversendes sagen til Familieretten til afgørelse.

Børneenhed:

En skilsmisse er ofte meget belastende for de involverede børn. Derfor har man valgt at oprette en børneenhed der skal tage hånd om barnet igennem processen. De skal sikre at barnet har en voksen at snakke med og spørge til råde, ligesom de har til opgave at sørge for, at barnet bliver inddraget så tidligt som muligt og så skånsomt som det er muligt

Klager over Familieretshusets afgørelser:

Ønsker du at klage over en afgørelse der er truffet af Familieretshuset er Ankestyrelsen ikke længere den kompetente myndighed. Fremover vil alle klager over familieretshusets afgørelser skulle behandles af Familieretten.

Klagen skal dog ligesom nu, sendes direkte til Familieretshuset, som herefter vurdere sagen på ny. Finder Familieretshuet ikke anledning til at lave om i afgørelsen, sendes sagen til behandling i Familieretten.

Et helt nyt system:

Da der er tale om et helt nyt system og en helt ny lovgivning, er det på nuværende tidspunkt rigtig svært at udtale sig om hvordan systemet fuldstændig kommer til at fungere. Med tiden vil der dog danne sig en praksis hvorefter det er lettere at vurdere retsstillingerne i forskellige sager. semihid