Delt Bopæl

Folketinget vedtog i efteråret en aftale om nye regler på familieretsområdet (du kan læse mere om de generelle elementer i aftalen her). En del af denne nye aftale betyder at forældre fra 1. april 2019, kan få bopælsretten delt mellem sig. En sådan ordning vil betyde at begge forældre er bopælsforælder, med de dertilhørende rettigheder og pligter. Det betyder også, at begge forældre skal være enige om generelle ting der relatere sig til barnets hverdag og ikke blot de overordnede ting.

Refleksionsperiode:  

Der genindføres en refleksionsperiode der mindre om den tidligere separationsperiode, perioden er på tre mdr. i denne periode tilbydes forældrene forskellige former for rådgivning, til at håndtere skilsmissen bedst muligt i forhold til barnet. Det bliver ligeledes obligatorisk at gennemgå et digitalt forløb, som giver forældrene viden om skilsmisser i børnehøjde, samt børns reaktionsmønstre i forbindelse med en skilsmisse, så forældrene får nogle værktøjer til bedst muligt at støtte barnet igennem skilsmissen.

Tilbuddet bliver ligeledes givet til ugifte par med fælles børn, der gennemgår et brud.

I forbindelse med denne periode vil forældrene som hovedregel have delt bopælsret over barnet/børnene.

Der er dog undtagelser til denne regel:

  • Hvis forældrene aftaler hvem der skal have bopælen
  • Hvis der er afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette
  • Hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse.
  • Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene.

Kam man aftale delt bopæl?

Med de nye regler åbnes der derfor for at i som forældre kan aftale at dele bopælsretten mellem jer. Dette kræver dog at i er enige herom. Derefter skal i være enige om både overordnede ting i barnets liv, samt de ting der relatere sig til barnets hverdag, som før tilkom bopælsforælderen at beslutte.

Det er dog en forudsætning, at i har fælles forældremyndighed over barnet.

Muligheden følger af den nye forældreansvarslov § § 18 a. hvorefter forældre, der har fælles forældremyndighed, kan aftale, at barnet har delt bopæl.

Aftale om geografisk klausul:

Den nye lov åbner ligeledes for, at i som forældre med delt bopæl kan indføre en klausul i jeres aftale, hvorefter den delte bopæl er betinget af, at ingen af jer flytter mere end X antal km væk. Det er op til jer selv at afgøre hvor mange km. Klausulen skal være på.

Vælger den ene forælder alligevel at flytte længere væk, kan aftalen bringes til ophør, med den virkning, at den forælder der, overholder aftalen bliver bopælsforælder alene. Det er dog en betingelse at den forælder der bliver boende (og overholder aftalen) indenfor en måned kontakter familieretshuset og anmoder om at aftalen bringes til ophør.

Dette følger af den nye forældreansvarslov § 18 a, stk. 2: Har en forælder bragt en aftale om delt bopæl til ophør, som følge af at den anden forælder ved en flytning af sin bopæl ikke har overholdt betingelser i aftalen om den geografiske placering af forældrenes bopæle, og sker ophøret inden for 1 måned efter den anden forælders flytning, har barnet bopæl hos den forælder, der har overholdt aftalen.

Kan man selv lave sådan en aftale?

Som forældre kan i frit aftalen både delt bopæl og den geografiske klausul, det anbefales dog at aftalen registreres hos Familieretshuset, dette sker ved at jeres aftale anmeldes til familieretshuset. De vil så foretage en registrering af jeres aftale. På samme måde retter man henvendelse til familieretshuset hvis man ønsker at træde tilbage fra aftalen.

Hvad sker der hvis vi bliver uenige?

Hvis i bliver uenige og den ene af jer vælger at bringe aftalen til ophør, får den der har barnets folkeregisteradresse bopælsretten over barnet. Det er vigtigt at erindre, at man som følge af den delte bopæl ikke begge for barnets folkeregisteradresse, men derimod at rettigheder og pligter tilfalder begge forælder på lige vilkår.

Hvis den ene forælder trækker sig fra aftalen og dermed opnår at blive bopælsforælder, kan den anden forælder anmode Familieretshuset (og eventuelt Familieretten) om at få ændret dette.

Muligheden for delt bopæl tillades dermed kun for forældre der er enige og som har et godt samarbejde. Der har fra folketingets side ikke været et ønske om, at forældre i konflikt eller med samarbejdsvanskeligheder skal kunne pålægges delt bopæl.