Bopæl

Når man som forældre går fra hinanden findes der to forældrerolle bopælsforældrene hvor barnet har sin folkeregisteradresse og bopæl og samværsforælderen som har barnet på samvær. Fra og med 1. april 2019 træder der et nyt familieretligt system i kraft, herefter vil det være muligt for forældre at dele barnets bopæl mellem sig. Du kan læse mere om delt bopæl her.

Bopælsforælderen er som beskrevet den forælder der har barnet boende (som oftest hovedparten af tiden, flere og flere forældre praktiserer dog med stor succes deleordninger)

Når i som forældre går fra hinanden, skal i sammen aftale hvor barnets skal have bopæl og hvem af jer der skal være samværsforælder – kan i ikke opnå enighed herom kan statsforvaltningen og i sidste ende domstolene træffe afgørelse herom.

Samværsaftale:

I skal herefter aftale retningslinjerne for jeres barns samvær med samværsforælderen, en sådan aftale kan være skriftlig eller mundtlig – det anbefales dog på det kraftigst, at man får udarbejdet en skriftlig aftale for at sikre mod misforståelser. Det er altid en fordel at få en med vinden indenfor området, til at hjælpe jer med at udarbejde samværsaftalen. Så sikre i, at i får alle aftaler på plads så der ikke påstår unødige konflikter.

Der er rigtig mange ting man skal være opmærksom på når man udarbejder sådan en aftale.

Bopælsforælderens rettigheder:

Når man aftaler hvem der skal være bopælsforældre, skal man være opmærksom på at der følger nogle rettigheder med denne rolle. Og at der altså dermed er en konsekvens ved at den ene har denne rolle.

Der er nogle beslutninger, som bopælsforælderen kan træffe uden dette på forhånd skal drøftes med samværsforælderen. Det har i relation til de pågældende ting, ingen betydning at samværsforælderen er uenig i beslutningerne, da der er tale om en særlig ret, som er tillagt bopælsforælderen.

Bopælsforældre rettighederne er:

  • Den generelle omsorg af barnet
  • Valg af daginstitution
  • Almindelige fritidsaktiviteter som ikke er risikobetonede
  • Hvor barnet skal have bopæl, så længe det er i Danmark
  • Om barnet skal gå til skolepsykolog eller have anden børnesagkyndig rådgivning

Det betyder også, at bopælsforælderen beslutter hvor i landet barnet bor og ting er relatere sig til barnets hverdag.

Samværsforælderen har også nogle rettigheder, om end de ikke er af samme omfang, dem kan du læse her.

Dog har begge forældre dog en række overordnede rettigheder, som følger af forældremyndigheden, det kan du læse mere om under ikonerne på forsiden.

Ændringer i bopælsretten:

Det er naturligvis muligt at ændre i bopælsretten over barnet, dette kan ske på flere måder:

  • I aftaler selv, at barnets skal have bopæl hos den anden forælder.
  • Der sendes en anmodning til statsforvaltningen med ønske om ændring, herefter vil statsforvaltningen forsøge hjælpe jer til at opnå enighed.
  • Er det ikke muligt for Statsforvaltningen at hjælp jer, kan i begge indenfor 4 uger anmode Statsforvaltningen og at oversende sagen til Retten, som herefter beslutter hvem af jer, der skal være bopælsforælder.

Du kan læse mere om bopælssager her.

Bopælsforælderens pligter:

Som bopælsforælder er man pålagt en række pligter herunder at sørge for de hverdagsting der relatere sig til barnets hverdag. Det siger sig selv, at jo mere lige fordeling er mellem forældrene, desto minde byrdefulde er pligterne for bopælsforælderen.

Opholder barnet sig mest hos den ene forælder, har denne forælder som hovedregel ret til børnebidrag fra den anden forældre, til at dække de udgifter der relatere sig til barnets hverdag. I kan selv aftale betaling af beløbet og størrelsen heraf, kan i ikke blive enige herom, kan statsforvaltningen træffe afgørelse for jer.

Når samværsforælderen betaler børnebidrag, påhviler det bopælsforælderen at betale udgifter til tøj, sport og lignende, som relatere sig til barnets hverdag. Samværsforælderen skal dog slev afholde de udgifter der høre til samværet, dog har bopælsforælderen pligt til at udlevere tøj mv. til samværsperioden.

Du kan læse mere om børnebidrag her.

Skolevalg:

Skolevalg er en af de ting bopælsforælderen ikke selv beslutter. Her skal forældrene opnår enighed. Denne beslutning relatere sig til forældremyndigheden, og er denne delt mellem forældrene skal der være enighed herom. Det følger af, at det er så væsentlig en beslutning i barnets liv, at det ikke kan træffes af den ene forælder alene (medmindre denne er tillagt den fulde forældremyndighed)

Ofte vil barnet dog komme på distriktskolen hvor barnet bor, hvis forældrene ikke kan opnå enighed. Ved uenighed om skolevalg, anbefales det, at man søger juridisk assistance 

Flytning indenfor landets grænser:

Det er udelukket bopælsforælderen der beslutter hvor i landet barnet skal bo. Det har i denne forbindelse ingen umiddelbar betydning at i har fælles forældremyndighed.

Hvad kan du gøre hvis bopælsforælderen ønsker at flytte?

  • Forsøge at overtale den anden forælder til ikke at flytte.
  • Selv anmode om at blive bopælsforælder

Bopælsforælderen har pligt til at varsle flytning overfor samværsforælderen senest 6 uger før flytningen. I den periode kan samværsforælderes så anmode Statsforvaltningen om at få rollen som bopælsforælder, for et beholde barnet i sine vante omgivelser.

Du kan læse mere om bopælssager her.

Bopælsforælderen kan dog kun ved fuld forældremyndighed vælge at flytte barnet til udlandet uden samtykke fra samværsforælderen.

Bopælsforælderens ret til at holde ferie:

Som reglerne er i dag, må bopælsforælderen ikke placere ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder på en måde, hvor det går ud over barnets samvær med samværsforælderen, medmindre forældrene selv aftaler det, eller hvis Statsforvaltningen giver tilladelse til det.

Almindelige ferie- og helligdagsperioder defineres i denne sammenhæng i overensstemmelse med skoleferieåret, dvs. efterårs-, jule-, vinter-, påske- og skolesommerferie.

Der skal ifølge reglerne være særligt velbegrundede årsager i spil, før statsforvaltningen vil meddele samværsforælderen bortfald af samvær grundet ferie med bopælsforælderen.

Som samværsforældre har man som hovedregel kun ret til den ferie der fremgår af samværsdokumentet, medmindre forældrene internet kan aftale andet. Det afhænger dermed af en fortolkning af den aftale forældrene har indgået, eller statsforvaltningen har pålagt forældrene.

Kan i ikke blive enige om feriesamvær, kan statsforvaltningen træffe afgørelse herom.

Du kan læse mere om ferie her.